Ochrona środowiska

Ubocznym skutkiem rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego jest zanieczyszczenie środowiska. Po dekadach ekspansji technologicznej, społeczeństwa zaczęły dostrzegać potrzebę ochrony ziemi, wody i powietrza. W nowocześnie funkcjonujących demokracjach problem ochrony przyrody stał się priorytetowym tematem realizowanym przez administrację rządową i inne wyspecjalizowane agendy.

Firma BATER działając w obszarze kwasowo-ołowiowych ogniw i baterii przemysłowych wypełnia przepisy zapisane w szeregu aktów prawnych. Do najważniejszych z nich należy Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009, Nr 79 poz. 666).

Ustawa określa obowiązki ciążące na podmiotach wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory, oraz obowiązki ostatecznych użytkowników. Wymóg przestrzegania zdefiniowanych obowiązków wynika z przepisów ochrony środowiska. Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Ołów, metal przy pomocy którego społeczeństwa czerpią energię elektryczną dla przemysłu, telekomunikacji, placówek służby zdrowia, etc. należy, z uwagi na swoją toksyczność i odpornorności na degradację, do grupy metali śmierci.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2007, Nr 39 poz. 251)

Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

RECYKLING

Firma BATER zachęca do działań zmierzających do poważnego traktowania zagadnień związanych z ochroną środowiska. Jesteśmy firmą wprowadząjacą do obrotu gospodarczego baterie i akumulatory przemysłowe. Jesteśmy zobowiązani do zorganizowania zbierania, przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów.

Nasi klienci są informowani o przepisach prawa, w myśl których użytkownik końcowy jest obowiązany do przekazania zużytych baterii i akumulatorów przemysłowych uprawnionemu podmiotowi. Propagujemy selektywne metody zbierania odpadów.

Nie pozostawiamy klientów z odpadem niebezpiecznym samych sobie. Dostarczając nową baterię, odbieramy nieodpłatnie odpad niebezpieczny.

OPŁATA DEPOZYTOWA

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 24.04.2009r o bateriach i akumulatorach Bater sp. z o.o. jako podmiot wyczerpujący definicję sprzedawcy detalicznego zobowiązany jest do pobrania od kupującego opłaty depozytowej, gdy ten nie zwraca przy zakupie zużytych baterii, lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych w kwocie:

– 30,00 PLN za sztukę w przypadku baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych,
– 35 PLN za sztukę baterii przemysłowej, kwasowo-ołowiowej i akumulatora przemysłowego kwasowo-ołowiowego.

Jednocześnie, zobowiązujemy się do zwrotu opłaty depozytowej, jeśli klient zwróci zużyty akumulator, w ciągu 30 dni.

Akty wykonawcze:

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009, Nr 79 poz. 666)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2007, Nr 39 poz. 251)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru raz wzoru wniosku o wykreślenie z rejestru Dz. U. Nr 141, poz. 1155
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia numeru rejestrowego dla wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz dla prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów Dz. U. Nr 141, poz. 1156
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej Dz. U. Nr 149, poz. 1209
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nie osiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych Dz. U. Nr 160, poz. 1274
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. w sprawie rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów Dz. U. Nr 162, poz. 1293
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych Dz. U. Nr 163, poz. 1304
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów Dz. U. Nr 172, poz. 1341
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych Dz. U. Nr 215, poz. 1671
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej Dz. U. Nr 215, poz. 1672
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych Dz. U. Nr 223, poz. 1788
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu Dz. U. Nr 223, poz. 1789
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej Dz. U. Nr 15, poz. 81
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów Dz. U. Nr 36, poz. 164
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne Dz. U. Nr 31, poz. 165
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii kwasowo-ołowiowych Dz. U. Nr 36, poz. 201